Direct contact?

06-52720674 | info@terveerimmo.nl

Algemene voorwaarden

  1. Met onze informatieverstrekking ten aanzien van panden, zowel mondeling als schriftelijk, bieden we u onze diensten als makelaar aan. Een makelaarscontract komt tot stand indien u gebruik maakt van onze aanbieding. Dit geldt als u ons direct inschakelt maar ook indien u bijvoorbeeld direct contact opneemt met de eigenaar.
  2. Indien een u door ons aangeboden investering reeds bekend is, dient u ons binnen 10 dagen nadat u de aanbieding van ons heeft ontvangen, hiervan op de hoogte te stellen. U dient daarbij uw bron te vermelden.
  3. De informatie in de door ons verrichte aanbiedingen zijn op basis van hetgeen wij aangereikt krijgen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid en de compleetheid van de verstrekte informatie. Tussentijdse verkoop of verhuur is altijd voorbehouden.
  4. De door ons verstrekte aanbiedingen en informatie is alleen bestemd voor geadresseerde en dient als vertrouwelijk te worden beschouwd. Indien door onbevoegde verstrekking van de informatie een overeenkomst tot stand komen, is geadresseerde verplicht ons een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de provisie.
  5. Indien u een reeds door ons aangeboden pand vervolgens krijgt aangeboden door een andere makelaar, dient u deze terstond hierop te wijzen en de aanbieding af te wijzen.
  6. De makelaarsprovisie is verschuldigd indien er een overeenkomst tot stand komt inzake het door ons aangebodene tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. Onze makelaarsprovisie bedraagt 5% van de koopsom + BTW.